Buddhism-ནང་ཆོས།

༄༅། །སྔགས་བཟླ་དུས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནི།

༄༅། །སྔགས་བཟླ་དུས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནི། Wrathful Guru Mantra Visualization by Mipham Rinpoche

The meditation for the mantra repetition is:
རང་ཉིད་སྐད་གཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །
rangnyi ké chik dren dzok su
In an instant of perfect recollection,

གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་སྐུ། །
guru drakpo tingnak ku
I arise as the Wrathful Guru, blue-black in colour,

གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག །
yepé dorjé yön tötrak
I brandish a vajra in my right hand and hold a skull-cup filled with blood in my left.

ཆིབས་སུ་ཕག་རྒོད་ཁམ་ནག་ཆིབས། །
chib su pak gö kham nak chib
I stand on the back of a dark brown wild boar,

ཞལ་ནས་དྲག་སྔགས་མེ་སྟག་འཕྲོ། །
shyal né drakngak metak tro
From whose mouth the fiery sparks of wrathful mantras blaze forth.

རང་སྤྲུལ་ཕག་རྒོད་དཔག་མེད་འཕྲོས། །
rang trul pak gö pakmé trö
I emanate inconceivable numbers of wild boar

ནད་གདོན་ཧུར་ཐུམ་ཟོས་པར་བསམ། །
nedön hurtum zöpar sam
Who devour all illness and spirit harm.

དྲག་སྔགས་མེ་འོད་མགར་གྱི་ནི། །
drakngak mé ö gar gyi ni
The blazing fire of their roaring wrathful mantras shoots like sparks,

ཚ་ཚ་ལྟར་འཕྲོས་ནད་གདོན་བསྲེག །
tsatsa tar trö nedön sek
Incinerating all illness and demons.

མ་ཡེངས་དམིགས་ལ་སྔགས་བཟླའོ། །
Maintain the visualization without distraction and repeat the mantra.
སྔགས་དེ་གང་ཞེ་ན།
The mantra is as follows:
ཨོཾ་བྷེ་ཧུ་ན་ཁེ༔ ཙ་ན་དུ་ཧེ་ཧུ༔ བྷི་ཤ་མ་ཧི་ར་ཧོྃ༔ ཏྲི་ན་དུ་ཁེ༔ བྷེ་ཤེ་ན་ཏ༔ བྷི་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔
om bhehu nakhe | tsana duhehu | bhishama hira hong | trinadukhe | bheshena ta | bhinaya soha


ཞེས་ནད་རིམས་ཀུན་ཐུབ་སྔགས་རྒོད་ཟབ་མོ་ལས་བཏུས་སོ།།
Extracted from Profound Fierce Mantras to Subdue All Infectious Disease.

དུས་ངན་ནད་རིགས་ཀུན་འཇོམས་སྔགས་འབུམ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་བཞུགས།
Blazing Vajra Fire: The Mantra Collection that Incinerates All the Diseases of this Kaliyuga arranged by Mipham Rinpoche
ཨེ་ཀ་ཧེ་དུན་ཡ་མ་སྙིང་ཁྲག་ར་མ་ཙ་ཡ༔ ས་ནཱ་ག་ཙིཏྟ་རོ་མྱགས་ཁ་ཐཾ་སྲོག་གཟིར་སྦུར་ནན་འདྲིད་ཕྱུངས་ཧྲི་ཤག་རྦད༔
é ka hé dün yama nying trak rama tsa ya | sa naga tsitta ro nyak khatam sok zir bur nen dri chung hri shak bé |
ཨོཾ་པྲ་སོད༔ ཆུ་སོད༔ དུརྟ་སོད༔ དུར་མི་སོད༔ སྙིང་མགོ་ལ་ཆོད༔ ཁ་ལ་ཛ༔ ཀཾ་ཤཾ་ཏྲཾ་རྦད་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔
om tra sö | chu sö | durta sö | dur mi sö | nying go la chö | kha la dza | kam sham tram bé pé soha |
ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྚ་སརྦ་དུཥྚཱ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om benza tsenda sarva dushta taka hana daha patsa hung pé |
ཨོཾ་ཧྲི་དེ་བ་ལེ་ཁ་ཕུར་ཨ་ཏི་ཕུར༔ བི་ཕུར་སོད༔ བི་ཧུབ་སོད༔ མུར་ཡ་སོད༔ ཀུ་མ་ར་ཡ་སོད༔ ལ་ཙི་སོད༔ བནྡྷ་བནྡྷ་སོད༔ བཛྲ་པ་ནེ་པ་ནེ་སོད༔ ཧྲི་དེ་ཧྲི་དེ་སོད༔ ཏི་ཀ་ཛྙཱ་ན་སོད༔ མ་མ་དུ་རུ་སོད༔ པུ་ཙ་ཡོ་གི་ནི་སོད༔
om hri dewa lé kha pur ati pur | bi pur sö | bi hub sö | mur ya sö | kumaraya sö | la tsi sö | bendha bendha sö | benzapané pané sö | hri dé hri dé sö | tika jnana sö | mama du ru sö | putsa yogini sö |
ཨོཾ་མུག་ཐུཾ་སརྦ་མུག་ཐུཾ༔ ཏེ་ཙ་མུག་ཐུཾ༔ ཐེ་ཕུར་སོད༔ ནི་ཕུར་སོད༔ བྱ་རྐང་སོད༔ ནད་སོད༔ རིམས་སོད༔ དལ་སོད༔ ཡམ་སོད་སྭཱ་ཧཱ༔
om muk tum sarva muk tum | té tsa muk tum | té pur sö | ni pur sö | ja kang sö | né sö | rim sö | dal sö | yam sö soha |
ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ༔ སརྦ་བྱཱ་དྷི་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཐུང་ཟིམ་བུ་ཐུང་ཟིམ་བུ་སོད༔ ལང་ལང་ལིང་ལིང་སོད༔ མེ་མེ་སོད༔ ལམ་ལམ་སོད༔ དབལ་སོད༔ ཚ་བ་མེ་ཡི་དབལ་སོད༔
teyata | om benza benza maha benza | sarva jadhita hana hana benza na soha | tung zim bu tung zim bu sö | lang lang ling ling sö | mé mé sö | lam lam sö | wal sö | tsawa mé yi wal sö |
ཨོཾ་ལྷང་ལྷང་ཙེར་ཙེར་ཀྲི་ཏ་ཀྲི་ཏ་ཤག་ཤག་ཤེལ་ཤེལ་ཐུཾ་ཐུཾ༔ བེ་དུ་བེ་དུ༔ ལྷོག་པའི་བུ་སྤུན་བདུན་དང་འབྲས་ཀྱི་བུ་སྤུན་གསུམ་དང་༔ མཛེ་སོད༔ མཛེ་སོ་ཧ༔ ད་ཧོ་ད་ཧོ༔ བྱ་ཀྲི་བྱ་ཀྲི༔ མུགས་རྒོད་པོ་ཆིག་བདུད་སྭཱ་ཧཱ༔
om lhang lhang tser tser tri ta tri ta shak shak shel shel tum tum | bé du bé du | lhokpé bu pün dün dang dré kyi bu pün sum dang | dzé sö | dzé soha | daho daho | jatri jatri | mukgöpo chikdü soha |
ཨོཾ་ཨ་ལོ་དཀར་པོ་ཤེ་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om a lo karpo shé sa hung pé |
ཨོཾ་བྷེ་ཧུ་ན་ཁེ༔ ཙ་ན་དུ་ཧེ་ཧུ༔ བྷི་ཤ་མ༔ ཧི་ར་ཧོ༔ ཏྲི་ན་དུ་ཁེ༔ བྷེ་ཤེ་ན་ཏ༔ བྷི་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔
om bhe hu na khé | tsa na du hé hu | bhi sha ma | hi ra ho | tri na du khé | bhé she na ta | bhi na ya soha |
ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲིཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛ་ཛ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་རྦད་རྦད་རྦུད་རྦུད་ཉལ་ཉལ་ཉོབ་ཉོབ་ཙིར་ཙིར་སོད་སོད་ཧབ་ཧབ་ཧུབ་ཧུབ་ཆེམ་ཆེམ་མྱོག་མྱོག་མྱོས་མྱོས་རྨུགས་རྨུགས་ཤག་ཤག་ཀེ་ཀེ་ཚལ་ཚལ་ཐལ་ཐལ༔ དལ་བྷྱོ༔ ཡམས་བྷྱོ༔ འབྲས་གཟེར་བྷྱོ༔ འབྲུམ་གཟེར་བྷྱོ༔ ལྷོག་གཟེར་བྷྱོ༔ རྒྱུ་གཟེར་བྷྱོ༔ སྙིང་གཟེར་བྷྱོ༔ ནཱ་ག་རཾ་རཾ་ཏྲི་ཙ་རྦད་རྦད་རཱ་ཛ་སོད་སོད༔ གཉན་ལ་ཆོམས་ཆོམས༔ ནཱ་ག་དུ་ཙནྡྷེ་ཙནྡྷེ་མི་ལི་མི་ལི་བནྡྷ་བནྡྷ་ནཱ་ག་ནི་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om hrih padmantatrita hayagriwa hulu hulu hung pé | dza dza hrim hrim bé bé bü bü nyal nyal nyob nyob tsir tsir sö sö hab hab hub hub chem chem nyok nyok nyö nyö muk muk shak shak ké ké tsal tsal tal tal | dal jo | yam jo | dré zer jo | drum zer jo | lhok zer jo | gyu zer jo | nying zer jo | naga ram ram tri tsa bé bé radza sö sö | nyen la chom chom | naga du tsendhé tsendhé mili mili bendha bendha nagani maraya hung pé |
ཨོཾ་པདྨ་ཤ་བ་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནན་པར་ཤིག༔ ནཱ་ག་ནན༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ སརྦ་ཝི་རི་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ན་ཨོཾ་ཐུཾ་ཐུཾ་རྦད་ཁཾ་ཀྵི་ར༔ རཀྵ་རཀྵ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ༔
om pema shawari hung pé | nen par shik | naga nen | teyata | sarva wi ri ta hana hana benzana om tum tum bé kham kashi ra | raksha raksha mam soha |
ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷ་ཀཱི་ཀྲོ་ཏི་ཀཱ་ལི་བཾ་ཧ་རི་ནི་ས་མ་མ་ཏྲཀྵ་མ་ཏྲི་ཀྲོ་ཏ་ནི་ལ་དྷཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om jnana dha ki kro ti kali bam ha ri ni sa mama traksha ma tri tro ta ni la dhara hung pé |
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁྲོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཏྲ་ཧཾ་ས་ཧེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om ah hung trom benza garudra hang sa hé tsa lé tsa lé hung pé |
ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཧ་སྟ་ཨོཾ་ཁྲོཾ་གུ་རུ་ཎ་ཧཱུྃ༔ རྨ་བྱ་ཁྱུང་ཁྱུང་༔ ཧ་ལ་ཧ་ལ༔ ཕྱུངས་ཕྱུངས༔ ཤིག་ཤིག༔ སརྦ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔
om prajna ha ta om trom guru na hung | maja khyung khyung | hala hala | chung chung | shik shik | sarva tambhaya nen |
ཨོཾ་སི་ལི་སི་ལི་ནན༔ བཛྲ་ཏི་ཤི་ནན༔ པར་ཞུམ་ཧ་ར་ནན༔ རི་ལི་ལི༔ ཙི་ལི་ཙི་ལི༔ ཡཾ་ཡཾ་ནན༔ ལཾ་ལཾ༔ སད་སད༔ སོད་སོད༔ ཧབ་ཕྱུངས༔ ཧུབ་ཕྱུངས༔ ནན་ནན་སོད༔ ཕུག་ཕུག་སོད༔ ཕཊ་ཕཊ་སོད༔ ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲོལ་ཁྲོལ་སྭཱ་ཧཱ༔
om si li si li nen | benza ti shi nen | par shyum hara nen | ri li li | tsi li tsi li | yam yam nen | lam lam | sé sé | sö sö | hab chung | hub chung | nen nen sö | puk puk sö | pé pé sö | pé pé soha | trol trol soha |
ཨོཾ་པཀྵིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔
om pakshim soha |
ཨོཾ་ནག་པོ་ཀཱ་ལ་རཀྵ་རྦད་རྦད་སོད་སོད་ཕྱུངས་ཕྱུངས༔ སྤུ་གྲིས་ཟུང་ཟུང་ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མོས་གནོད་བྱེད་གཉན་དང་ཡ་མའི་ཤ་ལ་ཟོ༔ ནཱ་ག་བྱིར་ཡ་སོད༔ ནཱ་ག་བྱི་མ་ལིང་སོད༔
om nakpo ka la raksha bé bé sö sö chung chung | pudri zü zü chak kyi der mö nöjé nyen dang yamé sha la zo | naga jir ya sö | naga ji ma ling sö |
ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀུ་རུ་རྦད༔ མྱོག་ཚལ་པ་རྦད༔ ཧུར་ཐུཾ་སྲོག་ལ་རྦད༔ སྙིང་ཁྲག་ཚལ་པ་རྦད༔ ལུས་གདོན་ཙཀྲ་རྦད༔ ཁྱུང་རཀྵ་རྦད༔ ནག་པོ་ཀ་ལ་རཀྵ་རྦད་རྦད༔ སྤུ་གྲིས་ཟོས་ཟོས༔ ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མོས་སྙིང་ཕྱུངས༔ གནོད་བྱེད་འགོ་བའི་ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་ནན་སོད་སོད་རྦད་རྦད༔ ཐིབས་སོ་ཐིབས་སོ་བྷྲི་ཝ་ཐིབས་སོ༔ རྒྱུང་ན་རྒྱུང་ན་ཤིལ་ལ་རྒྱུང་ན༔ གྲམ་ན་གྲམ་ན་ཤེལ་ལ་གྲམ་ན༔ ཤིགས་སོ་ཤིགས་སོ་ཚལ་ལོ་ཚལ་ལོ༔ ཐེད་ཐེད༔ ཉི་ཕུར་ཐིས༔ ཟླ་ཕུར་ཐིས༔ སྐར་ཕུར་ཐིས༔ ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔
om shri kuru bé | nyok tsalpa bé | hur tum sok la bé | nying trak tsalpa bé | lü dön tsatra bé | khyung raksha bé | nakpo kala raksha bé bé | pudri zö zö | chak kyi der mö nying khyung | nöjé gowé né rik tamché kyi nying la maraya nen sö sö bé bé | tib so tib so bhri wa tib so | gyung na gyung na shil la gyung na | dram na dram na shel la dram na | shik so shik so tsal lo tsal lo | té té | nyi pur ti | da pur ti | kar pur ti | né tamché shyiwar gyur chik |
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁར་ཁར་ཧ་ར་ཧ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔
om ah hung khar khar hara hara soha |
ཨོཾ་ཁྲོཾཿབཛྲ་ག་རུ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཏ་ན་མ་ཤ་པ༔ ནཱ་ག་སྡེ་བརྒྱད་སྲོག་ལ་གཏུབས་ལིང་ཐུབ་ཐུབ་སོད་ཡ༔
om trom benza ga ru ta hung pé | ta na ma sha pa | naga dé gyé sok la tub ling tub tub sö ya |
ཨོཾ་ག་རུ་དྷ་ར་དྷ་ཀ་རཀྵ་ཏྲི་ས་ཡ་ཇི་ལི་ཐར་ཁྲོཾ་རྦད༔ རྨུག་རྨུག་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་ཚལ་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་རྦད་ནན༔ རུམ་རུམ་རྦད་ནན༔ གནོད་བྱེད་གསོན་འདྲེ་ཕོ་མོ་དང་འགོ་བའི་ཡམས་རིམས་ཀྱི་ནད་བདག་ཕོ་མོའི་སྲོག་ལ་ཨེ་ཧུར་ཐུཾ་ཏྲིག་ནན་མཱ་ར་ཡ་རྦད་རྦད༔
om garudha ra dha ka raksha tri saya ji li tar trom bé | muk muk bé nen | tir tir bé nen | tsal tsal bé nen | shik shik bé nen | rum rum bé nen | nöjé sön dré pomo dang gowé yam rim kyi né dak pomö sok la é hur tum trik nen maraya bé bé |
ཨོཾ་གུག་ཏི་གུག་ནན༔ རང་ནད་རང་ལ་དུ་དུ་ཤིག་ཤིག༔
om guk ti guk nen | rang né rang la dudu shik shik |
ཨོཾ་ནག་པོ་རྦད་རྦད༔ དུ་ན་ལ་རྦད་རྦད༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རྦད་རྦད༔ ཐུཾ་རིལ་ཛ་རྦད་རྦད༔
om nakpo bé bé | du na la bé bé | maha pentsa bé bé | tum ril dza bé bé |
ཨོཾ་ལྷང་ལྷང་ཚེར་ཚེར་ཀྲིག་ཀྲིག་ཤག་ཤག་ཤེལ་ཤེལ་ཐུཾ་ཐུཾ་གས་བུར་ནན་སོད་སོད༔
om lhang lhang tser tser trik trik shak shak shel shel tum tum gé bur nen sö sö |
ཨོཾ་ནཱ་ག་ཤར་སྟག་ཤ་སྐཾ༔ མ་མ་ཀོ་ཤན་ཙ་རོ་ཁོད་ནི་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om naga shar tak sha kam | mama ko shen tsa ro khö ni benza hung pé |
ཨོཾ་འུབ་འུབ་ཆུམ་ཆུམ་རིལ་རིལ་ཉོལ་ཉོལ་སོད་སོད་པྲ་མོ་ཉ་པྲ་མོ་དུན་བྷྱོ༔ དུན་སོད༔ པྲ་མོས་སྙིང་ལ་ཐིས༔ པྲ་མོས་ཤ་ལ་ཐིས༔ པྲ་མོས་ཁྲག་ལ་ཐིས༔ པྲ་མོས་རུས་ལ་ཐིས༔ ཆོམ་བཏུབས་ཁོས་ཕུད་སོད་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ༔
om ub ub chum chum ril ril nyol nyol sö sö tramo nya tramo dün jo | dün sö | tra mö nying la ti | tra mö sha la ti | tra mö trak la ti | tra mö rü la ti | chom tub khö pü sö chik soha |
ཨོཾ་ཁ་ཆུ་ལེ་ཁ་ཅུ་ལེ༔ ཆུ་ཁ་ཆུ་ལེ་རྦད་སོད་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ༔
om khachu lé kha chu lé | chu kha chu lé bé sö chik soha |
ཨོཾ་ཡ་ཁ་འཇིགས་འཇིགས་སྲོག་ལ་སོད༔ ནག་པོ་འཇིགས་འཇིགས་སྲོག་ལ་རྦད༔ ཤ་ནད་སྲོག་ལ་རྦད༔ རུས་ནད་སྲོག་ལ་རྦད༔ ཐབ་ནད་སྲོག་ལ་རྦད༔ གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་སྲོག་ལ་རྦད༔ གཉན་ལྷོག་སྤུན་དགུའི་སྲོག་ལ་རྦད༔ གཉན་དང་ལྷོག་པ་སྲིན་བུའི་སྲོག་ལ་རྦད༔
om ya kha jik jik sok la sö | nakpo jik jik sok la bé | sha né sok la bé | rü né sok la bé | tab né sok la bé | gak lhok zer sum sok la bé | nyen lhok pün gü sok la bé | nyen dang lhokpa sinbü sok la bé |
ཨོཾ་བྷུརྐུཾ་མ་ཧཱ་པྲཎ་ཡ་བྷུརྩི་བྷུརྐི་བི་མ་ན་སེ་ཨུ་ཙུ་ཥྨ་བྷི་ཏ་ཀྲོ་དྷཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om bhur kum maha prana ya bhurtsi bhurki bimana sé utsushma bhi ta krodhi hung pé |
ཨོཾ་ཤིམ་གྷོ་ཁུང་ལིང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔
om shim gho khung ling hung hung pé pé soha |
ཨོཾ་བྷུརྐུང་ཧོར་ཏེ་ནི་ཧོ་ལ་ཡ་བྷྱོ༔ རཏྣ་ཁ་ཧི༔ བྷི་བྷི་མོ་ན་ཡ་མོ༔ ཤིང་མོ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔
om bhur kung hor té ni ho la ya jo | ratna kha hi | bhi bhi mo na yamo | shingmo kulu kulu hung hung pé pé soha |
ཨོཾ་བྷུརྐུཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཎཱ་ཡ༔ བྷུརྩི་བྷུརྑཾ་བི་མ་ན་སེ་ཨུ་ཙུ་ཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
om bhur kum maha pranaya bhurtsi bhurkham bimana sé utsushma krodha hung pé |
སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ངན་གྱི་ནད་རིམས་པརྤ་ཏ་ནག་པོ་སུམ་འདྲིལ་ཕྱི་ནད་གཉན་ཆེན། གག་ལྷོག་གཉན་གཟེར། བལ་ནད་འབྲུམ་པ་དམར་བཤལ་སོགས་རིམས་དྲག་པོ་ནས་སྣ་ཆམ་གྱི་བར་གྱི་མདོར་ན་འགོ་བའི་ནད་ངན་གང་དང་ཅི་ཡིན་ཀྱང་ཐུབ་ངེས་པ་དང་།
By reciting these mantras all intractable diseases, such as the diseases of this kaliyuga caused by the powerful external and internal nyen spirits—the demon Parpata and the blood devil—and the unbearable infectious gak and lhok diseases, the contagious belné disease, pox, dysentery down to and including colds; in brief, each and every bad infectious disease will be overcome.
ནད་པ་ལའང་སྔགས་ཆུ་བཏང་བས་ནད་རིམས་དྲག་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། དུས་ངན་གྱི་ནད་གདོན་རྐྱེན་ཆེ་བ་ངོས་བཟུང་སྨན་དཔྱད་མི་ཤེས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཤིན་ཏུ་ཡ་ང་བའི་ནད་རིགས་བཅོས་སྡུག་དང་། ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་ནད་དང་། རྒྱལ་གདོན་ཤི་འདྲེ་སོགས་གདོན་གྱི་ཟུག་རྔུ་དྲག་པོ། མཛེ་དང་ཕོ་ཐོགས་འབྲས་དང་སྐྲངས་ཤུ་ཕོལ་མིག་དྲེག་གྲུམ་སུརྱ་སྲིན། ཚད་པ་སྨྱོ་རྒོད་དམུ་ཆུ། རྨ་གཉན་ཐབ་དང་། དུག་སོགས་མདོར་ན་ནད་དང་བྱད་གཏད་གདོན་གྱི་རིགས་ཡིན་ནོ་ཅོག་ལ་ཐེང་ཆོག་ཡིན།
By using water blessed by these mantras all the intractable diseases, illnesses and harmful influences of this kaliyuga, whether treatable or untreatable, such as the suffering caused by these terrifying diseases, sicknesses caused by nāgas and nyens who own the land, extreme pain caused by evil forces of spirits and ghosts, leprosy, phlegm diseases, tumours, swellings, skin diseases, gout, the surya disease, worms, fevers, mental disorders, muchu diseases, edema caused by nyens of fire places and diseases induced by poison; in brief, all diseases, curses, spells and spirits will be overcome.
ཡུལ་དུ་ནད་རིམས་ཡོད་པའི་ཚེ། རང་སྲུང་ཞོག་པ་སྔ་མོར་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། སྣར་འབུད་རང་གི་དྲི་ཆུ་ལ་བཏབ་ཏེ་བཏུང་བའམ། སྔགས་ཆུ་འཐུང་། རྐང་མཐིལ་གྱི་དྲི་མ་མཆིལ་མས་བསྣུར་ཏེ་སྲིན་ལག་གིས་སྣ་སྒོ་སོགས་སྒོ་དགུར་བྱུག རྒྱུན་དུ་འདོན་པ་ལ་ནི་ནད་གདོན་ཅི་ཡིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་སོ། །གཞན་ལའང་སྔགས་ཆུ་དང་རྫས་རྣམས་སྔགས་པ་བཏགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྲུང་།
Should a disease spread in your region, recite these mantras every morning one hundred times as a protection for yourself. Once this is done either blow air through your nose onto your urine or blessed water and drink it. Then mix some of your saliva with dirt from the soles of your feet and with your ring finger apply some of this mixture to the nose and the other eight doorways. If you recite these mantras on a daily basis, no disease or spirit will ever befall you. As for protecting others, the blessed water and the other ingredients thus prepared will protect them too.
དམིགས་པ་ཡི་དམ་གང་བྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་མེ་འབར་ཕྱག་སྡིག་བྱུང་གི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བསད་བཅད་གཏུབ་ཟོས་བསྲེགས་པར་བསམ། ནད་རིམས་དྲག་པོར་འུར་འདོན་བྱ་ཞིང་སྔགས་ཆུ་བཏང་། འདིས་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་རྒྱུན་ཆད་པའོ། །གདོན་འུར་འདེད་བྱེད། བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །འདི་འདྲའི་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་དཔུང་འབར་བ་ཡོད་ཕྱོགས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཉེ་མི་ནུས་ཤིང་ནད་ཀྱི་སྟོབས་རྩྭ་སྦུར་མེས་བསྲེགས་པ་བཞིན་འཇོམས་ཏེ། འདི་ལ་བརྟེན་ན་ནད་གདོན་ཅི་ལ་ཉམས་མི་ང་བ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །
As for the visualization, imagine that the body of your yidam deity—whichever it may be—blazes with fire. Your yidam deity assumes the threatening mudrā from which sparks of fire shoot forth. These sparks of fire annihilate and incinerate all harmful forces. For strong diseases also chant the mantras in a group and apply the blessed water. This will pacify all diseases of humans and animals alike. With all harmful influences thus driven out, you will perceive the great effect and blessings of these mantras. Have trust in them. These fierce mantras are like a blazing vajra fire which none of the eight classes of gods and demons can approach. They will incinerate diseases like a fire blazing through straw. By taking these mantras to heart you will become fearless of any disease or harmful force, just like Vajrapāṇi.
རྒྱལ་དབང་པདྨའི་མན་ངག་རྣམས་རབ་ཚེས་ས་ཁྱི་ཟླ་༧ཚེས་༥ལ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་བསྡེབས་པ་དགེ། རྒྱུན་དུ་སྔགས་རྒོད་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་འདི་ལ་ཅི་ལྕོགས་ནན་ཏན་བཟླས་ན། ནད་མི་ཞི་བ་མེད། གདོན་མི་ཐུབ་མ་མེད། རིམས་མི་སྲུང་བ་མེད། རྐྱེན་ངན་མི་བཟློག་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་དེ་ལག་ཏུ་བླངས་ན་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །ནད་བརྒྱ་སྔགས་གཅིག་གི་སྔགས་འབུམ་བཀའ་རྒྱ་ཡིན། གུ་ཧྱ་མནྟྲ། ཨིཐི། མངྒ་ལཾ།
Thus, according to the pith instructions of the Lord of Conquerors Padmasambhava, these mantras were well arranged by Jampal Dorjé in the Earth Dog of the fifteenth calendrical cycle, on the fifth day of the seventh month.1 If you earnestly recite the Blazing Vajra Fire Mantra Collection as much as you can, all illnesses will be pacified, all harmful influences will be overcome, you will be protected against all disease, and all unfavourable circumstances will be averted. You can therefore place your trust in this practice. This mantra collection is a universal panacea against all diseases. Seal of secrecy! Guhyamantra! Ithaḥ! Maṅgalaṃ!

1050
Please follow and like us:

Leave a Reply