Buddhism-ནང་ཆོས།

༄༅། །སེང་གདོང་མའི་ཐལ་རྡེབ་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི།

༄༅། །སེང་གདོང་མའི་ཐལ་རྡེབ་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི།A Daily ‘Hand-Clapping’ Practice of Siṃhamukhā

by Kyabjé Dudjom Rinpoche

སྐད་ཅིག་རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོ་མ། །

kechik rangnyi khandroma

In an instant I appear as the ḍākinī

སེང་གེའི་གདོང་ཅན་སྐུར་གསལ་བའི། །

sengé dongchen kur salwé

With the face of a lion, visualized clearly;

ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས། །

tukké ngak kyi trodu yi

The mantra in my heart emanating and reabsorbing rays of light

གནོད་བྱེད་མ་ལུས་ཚར་བཅད་གྱུར། །

nöjé malü tsarché gyur

In order to eliminate entirely all causes of harm!

ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཱཿརཿཡཿཕཊཿ

a ka sa ma ra tsa sha da ra sa ma ra ya pé

a ka sa ma ra ca śa da ra sa māraya phaṭ

ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite the mantra as many times as possible.

ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །

namo, tsa gyü lama yidam lha

Namo! Root and lineage gurus, yidam deities,

མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ཡི། །

khandro düdul drakmo yi

And the ḍākinī, the wrathful mother subduing the māras:

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

denpa chenpö jinlab kyi

Through the blessings of your great truth,

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་སོགས། །

jekha purkha bötong sok

Turn back all curses, spells and evil sorcery,

མི་མཐུན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཀུན། །

mitün chak ché nyam nga kün

All forms of adversity, tragedy and threats of danger!

སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ་ལ་བྷྱོ། །

dangwar jepé dra la jo

Turn them back upon the hostile enemies: bhyo!1

གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་ལ་བྷྱོ། །

nöpar jepé gek la jo

Turn them back upon the obstacle-makers who harm us: bhyo!

བདུད་དགྲ་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་བྷྱོ། །

dü dra jemé tengdu jo

Turn them back upon negative influences, enemies and sorcerers: bhyo!

རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་ཟློག་གྱུར་ཅིག །

jeshul mepar dok gyur chik

May they be averted completely, without leaving any trace behind!

ཅེས་ཐལ་རྡེབ་བྱ།

Clap your hands together as you recite this. Then:

ཁྲོ་མོའི་རིག་སྔགས་ནུས་པའི་མཐུས། །

tromö rik ngak nüpé tü

By the power of the wrathful mother’s vidyā mantra,

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བདུད། །

changchub drubpé barché dü

May the māras that obstruct the attainment of enlightenment

https://www.acalavidyaraja.com/Wisdoms-From-The-Mahasiddhas/fwrpcw6mh36hbc7z9slnqkyr7prmyn

#mahasiddha #mahamudra #dakini

1826
Please follow and like us: